Účet ZED

SK71 0200 0000 0016 7980 9555

Charakter platieb podľa variabilného symbolu (VS):

1) VS: 2
     a) členské príspevky (ČP) – 7,– €/rok
– uvádzať: variabilný symbol (VS): 2; do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko odosielateľa a skratku ČP
     b) správcovské poplatky k žiadostiam:
          i) zo sociálneho a penzijného fondu (SaPF) – 7,– €/žiadosť
– uvádzať: variabilný symbol (VS): 2; do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko odosielateľa a skratku SP – SaPF
          ii) z autofondu (AF) – súkromná osoba 7,– €/žiadosť; COJ 35,– €
– uvádzať: variabilný symbol (VS): 2; do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko odosielateľa a skratku SP – AF
          iii) z bytového fondu (BF) – 40,– €/ žiadosť
– uvádzať: variabilný symbol (VS): 2; do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko odosielateľa a skratku SP – BF
          iv) zo študijného fondu (ŠF) – 7,– €/žiadosť
– uvádzať: variabilný symbol (VS): 2; do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko odosielateľa a skratku SP – ŠF

2) VS: 3
      dary do študijného fondu (ŠF)
– uvádzať: variabilný symbol (VS): 3; do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko darcu a skratku ŠF

3) VS: 4
     a) splátky pôžičky z bytového fondu (BF)
– uvádzať – variabilný symbol (VS): 4; špecifický symbol (ŠS) číslo zmluvy pôžičky; do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko odosielateľa a skratku BF
     b) príspevky do bytového fondu – 35,– € jednorazový vstupný príspevok pri vstupe do ZED; 5,– €/rok
– uvádzať – variabilný symbol (VS): 4; do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko odosielateľa a skratku BF

4) VS: 5
     splátky pôžičky z autofondu (AF)
– uvádzať – variabilný symbol (VS): 5; špecifický symbol (ŠS): číslo zmluvy pôžičky; do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko odosielateľa a skratku AF.

5) VS: 6
     príspevky, platby do tlačového fondu (TF)
– uvádzať – variabilný symbol (VS): 6; do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko odosielateľa a skratku TF

6) VS: 7
     príspevky do Sociálneho a penzijného fondu (SaPF)
     i) 1 % zo mzdy – členovia ZED v činnej službe a pracujúci dôchodcovia
     ii) 0,5 % z dôchodku – členovia ZED na dôchodku
– uvádzať – variabilný symbol (VS): 7; do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko odosielateľa a skratku SaPF