Účty ZED

Čísla účtov ZED:

  • SK 42 0200 0000 0016 7995 3055 Flexibiznis účet

Tu zasielať:

a/ správcovský poplatok pri podaní žiadosti o príspevok/pôžičku:

– z fondu SaPF. K tomu uviesť variabilný symbol: 1 a do správy pre prijímateľa napísať meno a priezvisko odosielateľa a skratku: SaPF.

– z autofondu. K tomu uviesť variabilný symbol: 4 a do správy pre prijímateľa napísať meno a priezvisko odosielateľa a skratku: AF

– z bytového fondu. K tomu uviesť variabilný symbol: 4 a do správy pre prijímateľa napísať meno a priezvisko odosielateľa a skratku: BF

– zo študijného fondu. K tomu uviesť variabilný symbol: 3 a do správy pre prijímateľa napísať meno a priezvisko odosielateľa a skratku: ŠF

b/ – členský príspevok. K tomu uviesť variabilný symbol: 2 a do správy pre prijímateľa napísať meno a priezvisko odosielateľa a skratku: čl

c/ – príspevky, platby do tlačového fondu. K tomu uviesť variabilný symbol: 6 a do správy pre prijímateľa napísať meno a priezvisko odosielateľa a skratku: tlf

  • SK 71 0200 0000 0016 7980 9555 Autofond účet /AF/

Tu zasielať platby splátok pôžičky z Autofondu. K tomu uviesť variabilný symbol: 5; špecifický symbol : č. pôžičky; a do správy pre prijímateľa napísať meno a priezvisko odosielateľa a skratku: AF

  • SK 09 0200 0000 0023 1938 7058 Sociálny a penzijný fond /SaPF/

Tu zasielajú:

– farári v činnej službe mesačne 1 % zo mzdy. K tomu uviesť variabilný symbol: 7 a do správy pre prijímateľa napísať meno a priezvisko odosielateľa a skratku: SaPF

– farári na dôchodku mesačne ½ % z dôchodku. K tomu uviesť variabilný symbol: 7 a do správy pre prijímateľa napísať meno a priezvisko odosielateľa a skratku: SaPF