Štruktúra

 

Združenie pozostáva z týchto orgánov: Valné zhromaždenie ZED, Výbor ZED, Revízna komisia.

Valné zhromaždenie ZED
Valné zhromaždenie schvaľuje stanovy a ich zmeny, volí všetkých členov Výboru ZED a členov revíznej komisie.
Určuje výšku členského príspevku.
Koná sa podľa potreby, najmenej raz do roka.
Predseda ZED je povinný zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie, ak o to požiada písomne 25 % členov ZED.

Výbor ZED
Výbor ZED tvoria: predseda, dvaja podpredsedovia, tajomník, pokladník, predseda revíznej komisie a dvaja volení členovia z každého dištriktu. Výbor ZED plní uznesenia Valného zhromaždenia, koordinuje prácu ZED, plní úlohy vyplývajúce z poslania ZED. Výbor ZED sa schádza podľa potreby, najmenej však 2x do roka.

Revízna komisia
Okrem predsedu má dvoch členov. Jej úlohou je kontrolovať hospodárenie a účtovníctvo ZED. Revízna komisia podáva návrhy na prípadné prijatie opatrení. O výsledku kontrol informuje Výbor ZED a podáva Valnému zhromaždeniu ZED návrh na udelenie absolutória.

Voľby
Funkčné obdobie členov Výboru ZED a členov revíznej komisie je 4-ročné. Končí všetkým členom naraz. Voľby vedie predseda ad hoc.

ZED seniorátu
ZED seniorátu je organizačnou jednotkou ZED. Volí predsedu, ktorý koná v jej mene; ďalej tajomníka, ktorý je súčasne aj zapisovateľom. Ich funkčné obdobie je štvorročné.

Podrobne sa o štruktúre a kompetenciách orgánov a členov združenia dočítate v štatúte združenia.

 

Počítadlo návštev: