Členstvo

 

Členom ZED sa môže stať každý evanjelický a. v. kňaz a ordinovaný diakon ? v aktívnej službe, vo výslužbe, v službe mimo štruktúr ECAV, ktorý je členom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

O prijatí za člena združenia rozhoduje ZED príslušného seniorátu, na území ktorého žiadateľ pôsobí. Prijatie za člena berie na vedomie Valné zhromaždenie.

Pozastavenie a zánik členstva
Členstvo zaniká vystúpením, úmrtím alebo vylúčením ZED príslušného seniorátu, ktoré berie na vedomie Valné zhromaždenie ZED. ZED príslušného seniorátu môže členstvo pozastaviť. Jeho pozastavenie berie na vedomie Valné zhromaždenie. O prijatí, vylúčení, pozastavení členstva rozhoduje ZED príslušného seniorátu 2/3 väčšinou hlasov svojich členov. Sporné prípady rieši Valné zhromaždenie ZED.

Práva a povinnosti členov združenia
Právom každého člena ZED je voliť, byť volený a požívať sociálne a iné výhody združenia.
Povinnosťou každého člena združenia je:
- verným konaním svojich duchovno-pastierskych a kazateľských povinností a bezúhonným životom dvíhať vážnosť duchovného stavu
- napomáhať práci ZED osobnou účasťou na konferenciách, a všetkých ostatných podujatiach
- rešpektovať uznesenia orgánov ZED
- platiť členské príspevky

Členský príspevok
Členský príspevok za kalendárny rok vo výške 7,- Euro je potrebné uhradiť vždy do 30. novembra daného roka.
Členský príspevok je možné hradiť:
- bankovým prevodom z osobného účtu na účet číslo 1679953055/0200, variabilný symbol: 10. Do správy pre prijímateľa uveďte meno ODOSIELATEĽA a obdobie, za ktoré príspevok uhrádzate. (Napr.: Michal Nový - členský príspevok 2007)
- osobne u pokladníka združenia

Súhlas s odvádzaním 1 % zo mzdy do fondu združenia
V prípade, že sa rozhodnete odvádzať 1 % z vašej mesačnej mzdy do fondu združenia, otvára sa vám možnosť žiadať v budúcnosti od združenia finančnú podporu.

V prípade záujmu o členstvo v združení zašlite vyplnenú prihlášku, doklad o ordinácii a členstve v ECAV na adresu Tajomníka ZEDu: Evanjelický a. v. farský úrad, Fraňa Kráľa 39, 058 04 Poprad - Veľká.

Žiadosť o členstvo
formulár

Súhlas s odvádzaním 1 % zo mzdy
formulár

 

Počítadlo návštev: