Činnosť

 

Združenie evanjelických duchovných (ZED) je dobrovoľné združenie kňazov a ordinovaných diakonov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Jeho poslaním je
  - budovať bratsko-sesterské spoločenstvo,
  - napomáhať sebavzdelávaniu,
  - prehlbovať vnútromisijnú prácu v cirkvi,
  - chrániť stavovské a sociálne záujmy svojich členov tak, aby mohli plniť svoje poslanie v cirkvi a v spoločnosti,
  - a rozvíjať kontakty duchovných evanjelických cirkví v zahraničí a ekumenické kontakty s duchovnými iných cirkví v SR a v zahraničí.

Združenie spravuje podporné fondy, ktoré majú za cieľ pomáhať členom združenia, cirkevno-organizačným jednotkám a organizáciam ECAV v ich službe Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku.

 

Počítadlo návštev: