Reakcia na vyjadrenie brata podpredsedu ZED za VD

Vzhľadom na uverejnené stanovisko podpredsedu ZED za VD brata Jozefa Vereščaka  je nevyhnutné, aby som sa vyjadrila a oboznámila členov ZED s faktami.

1/ V pondelok 21.8.2017 brat Daniel Midriak mailom oznámil členom Výboru ZED, že sa vzdáva funkcie predsedu ZED.

2/ V utorok 22.8.2017 o 9:32 som sa bývalého brata predsedu písomne spýtala na to, či konal on, alebo brat podpredseda za VD vo veci zabezpečovania miesta na konanie MVZ ZED, pretože na zasadnutí Výboru ZED dňa 19.6.2017 sa hovorilo o Liptovskom Mikuláši a Banskej Bystrici a určili sa 3 termíny : 11.9.,18.9. a 25.9. 2017. Prvé dva už boli nezrealizovateľné.

3/ Z odpovede brata Daniela Midriaka, ktorá prišla 22.8. o 10:10, vyplynulo, že v tejto veci nekonal.

4/ 22.8.2017 o 21:50 som mailom oslovila podpredsedu za VD brata Jozefa Vereščaka s tým, že vzhľadom na to, že sa brat D. Midriak vzdal funkcie predsedu a prešli už 2 termíny na zvolanie MVZ ,či je ochotný ujať sa zabezpečenia priestorov na MVZ a tiež zvolania MVZ v poslednom termíne, o ktorom sme sa rozprávali na júnovom zasadnutí Výboru ZED, teda na 25.9.2017.

5/ V stredu 23.8.2017 o 8:13 prišla odpoveď brata podpredsedu za VD, že podpredsedovia sú dvaja, preto sa musí stretnúť najprv Výbor ZED a že v tejto situácii je dôležité najprv stretnutie Výboru, aby Výbor rozhodol, ako ďalej. Preto, v prípade môjho súhlasu, navrhuje nasledovné termíny na zvolanie Výboru ZED: 11.9.,18.9. a 25.9.2017 alebo mám navrhnúť iný.

6/ 23.8. o 9:13, teda o hodinu neskôr, prišiel mail od brata podpredsedu, že si pri tých 3 termínoch neuvedomil, že 11.9. je SPK TAS vo Veľkej a že 18.9. je rokovanie súdu, na ktorom sú prítomní 2 členovia Výboru a že potom zostáva už len jeden termín-25.9.2017 na zasadnutie Výboru ZED.

7/ Vo štvrtok 24.8.2017 o 10:09 som bratovi podpredsedovi za VD poslala nasledovný mail: „ Keďže z Tvojho mailu je jasné, že nemáš záujem konať vo veci zvolania MVZ, a tým aj naplnenia Uznesenia 17/2017 VZ ZED z 1.mája 2017, ako aj žiadosti vyše 25% členov a členiek ZED a napokon aj Uznesenia Výboru ZED z 19.6.2017, zvolávam týmto MVZ ZED na posledný možný Výborom ZED už stanovený termín ,t.j. 25.9.2017 do Ev. a. v. kostola na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici so začiatkom o 10:00 hod. s bodom programu -Voľba predsedu ZED. Poprosím brata Ondreja o rozposlanie pozvánok a zverejnenie zvolania MVZ na webovej stránke ZED. Ďakujem. P.S: Tento mail dávam na vedomie všetkým členom Výboru ZED.“

8/ 24.8. o  10:46 mi brat podpredseda volal a diskutovali sme o predchádzajúcom bode. Trval naň zvolaní Výboru, ktorý rozhodne ako ďalej, lebo nastala nová situácia. Ja som trvala na svojom stanovisku, že ako Výbor ZED musíme rešpektovať a plniť Uznesenie VZ ZED aj žiadosť vyše 25% členov a členiek ZED, ako aj svoje vlastné uznesenie z 19.6.2017. Od 1.mája sa tak doteraz nestalo. Nemôžeme ignorovať vlastnú členskú základňu a robiť neustále časové prieťahy. Prešli predsa už 2 termíny, nikto žiadnu pozvánku na 11.9. ani na 18.9. nedostal, je pred nami posledný možný termín , aby sme naplnili uznesenia a konali konečne správne. Oslovila som ho, mal možnosť zvolať MVZ. V závere brat podpredseda v krátkosti povedal , že by sa Výbor mohol stretnúť na konci augusta alebo začiatkom septembra, čo bolo pre mňa prekvapujúce, ako rýchlo je možné urobiť časový posun z 25.9. na koniec augusta či začiatok septembra.

9/ Poobede 24.8. som si našla 2 zmeškané hovory od brata podpredsedu . Bolo to v čase, keď som si našla aj mail, v ktorom oznamuje konanie zasadnutia Výboru ZED dňa 28.8.2017 o 10:00 vo Veľkej. Pochopila som, že asi toto mi chcel dať telefonicky vedieť.

10/ Vo štvrtok 24.8.2017 bol na webovej stránke zverejnený oznam o zvolaní MVZ.

11/ V piatok 25.8.2017 bolo na webovej stránke ZED zverejnené Stanovisko podpredsedu ZED za VD k vzniknutej situácii.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Stanovy ZED hovoria:

-v § 7 Valné zhromaždenie ZED: „Predseda je povinný zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie, ak

o to požiada písomne 25% členov ZED.“

– v § 9 Povinnosti Výboru ZED: „Výbor ZED plní uznesenia Valného zhromaždenia, koordinuje prácu

ZED, plní úlohy vyplývajúce z poslania ZED.“

-v §10 Povinnosti členov Výboru ZED: „Podpredsedovia zastupujú predsedu so všetkými jeho právami  a povinnosťami:“

Čo bránilo zvolaniu Výboru ZED ešte v mesiaci máj- napríklad do 2 týždňov od VZ ZED, aby sa začal proces plnenia Uznesenia 17/2017 VZ ZED? MVZ by sa tak bolo mohlo konať ešte v čase pred prázdninami.

Keďže sa v tejto záležitosti nekonalo, prišla žiadosť vyše 25% členov a členiek ZED o zvolanie VZ ZED, ku ktorej jasne Stanovy hovoria už citovaný § 7. Na 19.6. je zvolaný Výbor, aj keď Stanovy v tejto veci o takomto postupe nehovoria, prijme však záväzné uznesenie s určením 3 termínov a 2 možností miesta pre konanie MVZ, čo je pozitívne.

Od 19.6. do 21.8.2017 však prešli 2 mesiace a 2 dni, MVZ nebolo zvolané ani na 11.9., ani na 18.9.2017. Nemajú po abdikácii predsedu podpredsedovia prebrať túto povinnosť a zvolať MVZ, aby tak naplnili uznesenie VZ, žiadosť vyše 25% členov a členiek ZED a napokon aj uznesenie Výboru?

Čo robiť, ak jeden z podpredsedov –aj napriek osloveniu a možnosti konať – nechce konať a odďaľuje zvolanie MVZ a podmieňuje ho ďalším zvolaním Výboru, ktorý pritom už 19.6. prijal záväzné uznesenie ohľadom MVZ a stačí už len naplniť ho a prostredníctvom kompetentného člena Výboru rozposlať pozvánky a oznámiť členom ZED konanie MVZ? Neboli snáď jasne naformulované uznesenia aj žiadosť? Aj keď už nie je potrebné riešiť prvú časť uznesenia a žiadosti, keďže sa brat predseda vzdal, nie je vari potrebné riešiť a naplniť druhú časť uznesenia a žiadosti ? Komu prospievajú tieto nekonečné časové prieťahy? Budujú snáď dobré bratsko-sesterské vzťahy a dôveru medzi členmi ZED? Je možné donekonečna ignorovať členskú základňu a posilňovať pocity sklamania, nedôvery a frustrácie? Nepôsobí to ako výsmech do tváre?

Ako jedna z podpredsedov ZED som zvolaním MVZ plnila povinnosti , ktoré mi vyplývajú z funkcie podpredsedu ZED v zmysle vyššie uvedených paragrafov Stanov ZED. K plneniu týchto povinností nás zaviazalo aj VZ ZED z 1.mája 2017,ako aj žiadosť vyše 25% členov a členiek ZED a napokon aj uznesenie samotného Výboru, ktoré sa však po abdikácii predsedu už v prípade dvoch septembrových termínov nedalo naplniť a čas bol veľmi pokročilý. V zámere zvolať MVZ ma podporili aj ďalší členovia Výboru ZED. MVZ ZED považujem za zvolané na posledný Výborom ZED stanovený termín, teda 25.9.2017, a to v Banskej Bystrici o 10: 00 hod. Úsudok nech si spraví každý sám a každý nech sa sám slobodne rozhodne.

Božidara Bašková, podpredsedníčka ZED za ZD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *